Azért használunk cookie-kat (sütiket), hogy a lehető legnagyobb felhasználói élményt biztosítsuk számodra.

Amennyiben a Bezár gomb megnyomásával lépsz tovább, úgy tekintjük, hogy beleegyezésedet adtad a weboldalunkról származó cookie-k fogadásához.

A cookie-k működéséről, beállításairól és további információkról itt olvashatsz bővebben.

Bezár

Alkalmazott jogszabályok

A jelen adatkezelési tájékoztató elkészítésekor az Adatkezelő valamennyi, az adatkezelési tevékenység végzését illetően irányadó, kötelező előírást, így különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vette alapul:

- Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)
- elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”)
- a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény („Szvmt.”)
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számvtv.”)
- a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény („Be.”)

A cookie használatáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Látogatót arról, hogy weboldalunkon csakis olyan cookie-kat használunk, amely adatsorok önmagukban semmilyen módon nem alkalmasak a felhasználó azonosítására, személyes adatokat nem tartalmaznak, funkciójuk a böngészés megkönnyítése. Erről bővebben itt olvashat.

Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a TABULA Ltd. (székhely: Hova House 1 Hova Villas Brighton & Hove England, BN 3 3 DH) cégjegyzékszám: 9716519, adószám: 5201811741) (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el.

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, valamennyi érintett természetes személy számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez fűződő jogát tiszteletben tartsák a személyes adatok feldolgozása során.

Jelen tájékoztató hatálya az Adatkezelő által a www.tabulashop.com weboldalon keresztül folytatott elektronikus és papír alapú adatkezelési tevékenységekre, műveletekre terjed ki.

Adatkezelő felhívja a jelen tájékoztatóban felsorolt adatkezelési tevékenységekkel érintett személyek figyelmét arra, hogy az Adatkezelő nem ellenőrzi azt, hogy az érintettek által az Adatkezelő részére megadott személyes adatok megfelelnek-e a valóságnak. Valamennyi érintett, aki az Adatkezelő számára személyes adatokat ad meg a jelen tájékoztatóban írtak szerint, az adatok közlésekor felelősséget vállal azért, hogy kizárólag saját személyes adatainak megismerését biztosítja az Adatkezelő számára, mely adatokról az érintett jogosult rendelkezni. Abban az esetben, ha az érintett a fentiektől eltérően jár el, úgy ezzel összefüggésben mindennemű felelősség kizárólag az érintett személyt terheli.

Adatkezelőre vonatkozó információk

A jelen tájékoztatóban feltüntetett valamennyi személyes adatot az Adatkezelő kezeli. Az érintettek az adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken keresztül tudnak kapcsolatba lépni:

Név: ”TABULA Ltd” (Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely és levelezési cím:  Hova House 1 Hova Villas Brighton & Hove England, BN 3 3 DH
Magyarországi telefonszám: +36 70 9 426 826; +36 1 242 0303
E-mail cím: info@tabulashop.com

Fogalom meghatározások

Személyes adat: minden olyan információ, amely a közvetlenül vagy közvetve azonosított, illetve – egy vagy több azonosító, tényező vagy tulajdonság alapján – azonosítható természetes személyre vonatkozik.

Adatkezelés: személyes adatokon végzett bármely művelet függetlenül annak módjától; ennek megfelelően adatkezelésnek minősül többek között a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, betekintés, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, hozzáférhetővé tétel más módon, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.

Adatkezelő: a TABULA Ltd., aki a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza.

Közös adatkezelés: a személyes adatok kezelésének azon válfaja, amikor az adatkezelés célját és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, és az adatvédelmi előírások teljesítésére vonatkozó kötelezettségük, illetve fennálló felelősségük megoszlását a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó, a személyes adatokon történő technikai feladatok elvégzése, függetlenül az alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő megbízásából és nevében a személyes adatokat kezeli.

Hozzájárulás: az adatkezeléssel érintett személy önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló akaratnyilatkozata, mellyel félreérthetetlenül jelzi, hogy beleegyezik személyes adatainak kezelésébe.

Nyilvántartási rendszer: személyes adatokat tartalmazó adatbázis, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adat megjelölése a jövőbeli kezelésük korlátozása érdekében.

Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi vagy egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik.

Felügyeleti hatóság: a személyes adatok kezelése során a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme és a személyes adatok Unión belüli szabad áramlásának megkönnyítése érdekében létrehozott független hatóság; Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonsági előírások sérülése, amelynek eredményeképpen a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlenül vagy jogellenes módon megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, azokat jogosulatlan személyekkel közlik, vagy az adatokhoz ezen személyek hozzáférnek.

Cookie: vagy más néven „süti”, ún. anonim látogatásazonosító, melyet az Adatkezelő a honlapot megtekintő, illetve a honlapon működő webáruházban termékeket vásárló érintettek számítógépén elhelyez és visszaolvas. A cookie egy olyan egyedi adatsor, melynek alkalmazásával menthetők a honlapon alkalmazott beállítások, és nyomon követhető, hogy mely felhasználó hogyan látogatott a honlapra, és ott milyen műveleteket hajtott végre. Az ilyen adatsor önmagában semmilyen módon nem alkalmas a felhasználó azonosítására, személyes adatot nem tartalmaz, funkciója a böngészés megkönnyítése. Erről bővebben itt olvashat.

Remarketing: olyan, érdeklődés alapú hirdetési megoldás, mellyel a honlapot használó érintett számára az Adatkezelő testreszabott, az érintett érdeklődésének megfelelő hirdetéseket tud megjeleníteni.

Adatkezelés módja, elvei

Az Adatkezelő közvetlenül az érintettektől gyűjt személyes adatokat. Kizárólag az érintettek által megadott, és rendelkezésre bocsátott adatokat tárolja az adatbázisában, illetve a jelen tájékoztatóban feltüntetett célokra használja fel. Az Adatkezelő személyes adatokat sem nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból, sem más forrásból nem gyűjt, továbbá személyes adatokhoz az Adatkezelő harmadik személyek adattovábbítása útján sem jut hozzá.

Az Adatkezelő által kezelt adatokhoz kizárólag a cég erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá. Ezen hozzáféréseket, valamint a személyes adatokon végzett valamennyi műveletet – a tényleges adatkezelést végző személy és a hozzáférés időpontjának rögzítésével – naplózzuk. Az adatkezelésre vonatkozó előírások maradéktalan érvényesülése érdekében az Adatkezelő belső adatkezelési szabályzatot alakít ki, amely az Adatkezelő valamennyi, a munkája során személyes adatokkal kapcsolatba kerülő munkavállalója számára kötelező érvényű.

A fentieken túlmenően személyes adatokhoz – erre vonatkozó adatfeldolgozási szerződések kötelező erejű rendelkezései szerint – az Adatkezelő részére adatfeldolgozási tevékenységet végző vállalkozások férhetnek hozzá korlátozott körben.

A jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatokat az Adatkezelő, mint ajándéktárgyak, kiegészítő termékek online kiskereskedelmével, forgalmazásával foglalkozó társaság, kizárólag ezen tevékenység gyakorlása közben, minden esetben egyedileg meghatározott adatkezelési céloknak megfelelően használja fel.

Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat addig az időpontig tárolja, ameddig az az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges. Az adatok kezelése során az Adatkezelő mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazza, melyek ahhoz szükségesek, hogy az adatkezelő garantálni tudja az adatok biztonságát.

A www.tabulashop.com webáruházban folytatott tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő által a www.tabulashop.com oldalon működő online webáruházában forgalmazott termékek megvásárlására vonatkozó elektronikus adásvételi szerződések tartalmának meghatározásához, a szerződés megkötéséhez, a szerződéses jogviszonyból fakadó kötelezettségek teljesítéséhez, valamint az Adatkezelőnek a szerződéssel kapcsolatos jogszerű igényei érvényesítéséhez személyes adatok kezelése szükséges.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a webáruházban regisztrált felhasználóként, illetve regisztráció nélkül is tudnak megrendelést leadni. A webáruházban forgalmazott termékek megvásárlásához az érintetteknek az alábbi személyes adatokat kell megadniuk – attól függően, hogy regisztrált felhasználóként, vagy regisztráció nélkül küldik el rendelésüket.

Regisztrált felhasználói fiókkal rendelkező személyek esetén:
név, lakcím, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, nem, jelszó.

Regisztráció nélkül vásárló érintettek által kötelezően kitöltendő adatok:
név, lakcím, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a fent felsorolt személyes adatait nem, vagy csak részben bocsátja rendelkezésünkre, úgy – a szerződés teljesítéséhez szükséges alapvető információk hiányában – nem áll módunkban szerződést kötni Önnel.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket arról, hogy a www.tabulashop.com weboldalon működtetett webáruháza összeköttetésben van a Facebook közösségi oldallal. Az Adatkezelő részére az érintettek közösségi fiókjában rögzített személyes adatai közül a következő adatok átadására kerülhet sor: az érintett nyilvános Facebook profiljában szereplő személyes adatok. Ezeket a személyes adatokat az Adatkezelő – ugyanúgy, ahogyan a weboldalon regisztrált és regisztráció nélkül vásárló személyek esetében – webáruházában forgalmazott termékeinek megvásárlására vonatkozó elektronikus adásvételi szerződések tartalmának meghatározása, a szerződés megkötése, a szerződéses jogviszonyból fakadó kötelezettségek teljesítése, valamint az Adatkezelőnek a szerződéssel kapcsolatos jogszerű igényei érvényesítése céljából kezeli. A fent felsorolt személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a megrendelt termékeket értékesíthessük Önnek, továbbá ahhoz is, hogy a megrendelt áruk ellenértékét kiszámlázhassuk, majd pedig a termékeinket kiszállíthassuk Önnek. Személyes adatainak kezelése tehát az Adatkezelő és Ön között létrejövő szerződéses kapcsolaton alapul.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Ekertv. 13/A. §-a alapján a webáruházban forgalmazott termékek megvásárlásával kapcsolatos további – vásárlástörténeti – adatokat is kezeli: regisztráció/megrendelés dátuma, utolsó vásárlás során használt fizetési mód, megrendelés adatai (rendelés dátuma, rendelésszám, fizetési mód, szállítási mód, rendelés státusza, fizetés státusza, rendelés végösszege, megrendelt termékek neve, cikkszáma, mennyisége, egységára, ÁFA mértéke, akció esetén a kedvezmény mértéke, termékre vonatkozó egyéb kedvezmény adatai, termék készletadatok, rendelést indító eszköz és annak anonimizált IP címe).

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése körében abból a célból is kezeljük, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó információkat az Ön részére eljuttassuk, így többek között értesítsük Önt a regisztráció sikeres megtörténtéről, a webáruházban leadott megrendelés beérkezését, rögzítését, feldolgozásának megkezdését visszaigazoljuk Önnek, továbbá a megrendelés feldolgozásának állásáról tájékoztassuk. Fel kívánjuk hívni a figyelmét arra, hogy ezen tájékoztató levelek sem hírlevélnek, sem egyéb marketing vagy reklám célú megkeresésnek nem minősülnek, azok elküldéséhez az érintettek külön hozzájárulása nem szükséges.

Abban az esetben, ha Ön a www.tabulashop.com oldalon vásárlóként regisztrál, személyes adatait mindaddig kezeljük, ameddig Ön saját felhasználói fiókját meg nem szünteti. Fel kívánjuk hívni figyelmét arra, az Adatkezelőt, Adatfeldolgozót a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján terhelő, a számlák és a könyvelés részét képező vevőkről készített nyilvántartás megőrzésére vonatkozó kötelezettsége alapján a megvásárolt termékek ellenértékéről kiállított számlán szereplő, valamint a vásárláshoz kapcsolódó adatokat a számla kiállításától, illetve a nyilvántartás elkészítésétől számított 8 évig kezeli. A fentiek alapján tehát, ha Ön felhasználói fiókját a vásárolt termékre vonatkozó számla kiállításától számított 8 éven belül törli, úgy Adatkezelő a fiók megszüntetése után is jogosult következő személyes adatainak kezelésére a 8 éves időtartam lejártáig: név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.

Ha Ön regisztráció nélkül ad le megrendelést, úgy a szerződéses kapcsolat létrehozása, valamint a szerződés fenntartása és teljesítése érdekében megadott személyes adatokat Adatkezelő illetve Adatfeldolgozó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében előírt kötelezettsége alapján a számlákat és a könyvelés részét képező vevőkről készített nyilvántartást az Adatkezelő, Adatfeldolgozó a számla kiállításától, illetve a nyilvántartás elkészítésétől számított 8 évig köteles olvasható formában megőrizni, erre tekintettel a számlán szereplő személyes adatokat (név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím) valamint a vásárlástörténeti adatokat is kezeljük a fenti időtartam elteltéig.

Cookie-k (sütik)  használata a weboldalon

A www.tabulashop.hu weboldalon Adatkezelő ún. sütiket („cookie”-kat) alkalmaz, amelyek kizárólag a weboldal böngészésének folyamatát egyszerűsítik, valamint rendszeradminisztrációs és statisztikai célokat szolgálnak, azonban nem alkalmasak arra, hogy bármilyen személyes adatot rögzítsenek. Az Adatkezelő a testreszabott kiszolgálás érdekében a látogatók számítógépén ún. anonim látogatásazonosítót (cookie/süti) helyezhet el és olvashat vissza. A cookie egy olyan egyedi adatsor, melynek alkalmazásával menthetők a honlapon alkalmazott beállítások, és nyomon követhető, hogy mely felhasználó hogyan látogatott a honlapra, és ott milyen műveleteket hajtott végre. Az ilyen adatsor önmagában semmilyen módon nem alkalmas a felhasználó azonosítására, személyes adatot nem tartalmaz. Alapvető funkciója a böngészés megkönnyítése.

A weboldalra történő belépés során az Adatkezelő kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy a weboldalon sütik (cookie-k) használatára kerül sor. Adatkezelő weboldalát felkereső érintett számítógépére ezen sütik (cookie-k) kizárólag abban az esetben telepíthetők az Adatkezelő részéről, amennyiben ezek alkalmazásához az érintett a honlapon tájékoztatás céljából elhelyezett felugró ablakban megjelenő ’Elfogadom’ gombra kattintva a sütik (cookie-k) által gyűjtött személyes adatok kifejezéséhez önkéntesen és kifejezetten – az Adatkezelő által biztosított tájékoztatás birtokában – hozzájárulását adja. Felhívjuk a honlap látogatóinak figyelmét arra, hogy a sütiket törölhetik saját számítógépükről, illetve letilthatják böngészőjükben a sütik alkalmazását, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal egyes szolgáltatásai nem, vagy csak korlátozottan lesznek igénybe vehetők. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a www.tabulashop.com weboldalon remarketing hirdetési eszközöket alkalmazunk, ennek során naplózzuk a honlapot meglátogató érintettek felhasználási adatait és számítógépük beállításait abból a célból, hogy az érintettek számára testreszabott, érdeklődésen alapuló hirdetéseket jelenítsen meg az Adatkezelő által forgalmazott termékekről, illetve nyújtott szolgáltatásokról. Az Adatkezelő által használt rendszer automatikusan rögzíti belépéskor, illetve kilépéskor, az érintettek számítógépének adatait, melyek a weboldal használata során generálódnak. Ezek a technikai adatok az érintett személyes adataival nem kapcsolhatók össze, és azokhoz kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá.

Az Adatkezelő a www.tabulashop.com oldal meglátogatásakor remarketing célból az érintett böngészőjében automatikusan cookie-kat helyez el, melyek azonban nem gyűjtenek semmilyen személyes adatot az érintettől, továbbá nem alkalmasak az érintett felhasználó azonosítására sem. Adatkezelő nem jogosult az érintettek által jelen tájékoztatóban meghatározott célokból rendelkezésére bocsátott személyes adatokat remarketing célból felhasználni, illetve harmadik személyek részére továbbítani, más módon elérhetővé tenni. A cookie-k által rögzített felhasználási adatok rögzítésének célja egyrészről az, hogy az Adatkezelő az érintettek által a honlapon folytatott tevékenységekről, megtekintett tartalmakról statisztikai kimutatásokat készítsen, a weboldalt a felhasználói élmény javítása érdekében fejleszteni tudja, valamint a honlap látogatói, felhasználói számára testreszabott hirdetéseket jelenítsen meg.

A látogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával megtilthatja a cookie-k használatát, azonban előfordulhat, hogy ebben az esetben nem fogja tudni használni a weboldal összes funkcióját. A www.tabulashop.com weboldal használatával a felhasználó hozzájárul adatainak feldolgozásához a fent meghatározott módon és célokra.

Közös adatkezelés a kiszolgáló és kiszállítást végző cégekkel

Adatkezelő annak érdekében, hogy az általa üzemeltetett webáruházban forgalmazott termékeket az azokat megvásárló érintettek számára értékesítse, szerződött partnerrel dolgozik. Szerződött partner Adatfeldolgozó.

Elérhetőségei:

VALUM Szekszárd Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király utca 66.
Adószám: 11294412217
Cégjegyzékszám: 17 09 003128

A személyes adatok kezelésének célja ebben az esetben az, hogy az Adatkezelő az érintettel kötött adásvételi szerződésből fakadó kötelezettségét teljesíthesse, azaz a webáruházban rendelést leadó természetes, illetve jogi személyek számára a megrendelt valamennyi terméket el tudja juttatni, valamint a vevőt tájékoztatni tudja a termék kiszállításáról, ha az érintett a megrendelés véglegesítésekor nem vállalta a termékek személyes átvételét, hanem azok kiszállítását kérte az általa megjelölt szállítási címre. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintettek és az Adatkezelő között, a termék megvásárlásával létrejövő adásvételi szerződéses kapcsolat.

Adatkezelő az érintetteknek a termékek kiszállítása érdekében megadott adatai kezelésének célját és eszközeit nem önállóan, hanem Adatfeldolgozóval együttműködésben határozza meg, azaz a felek közös adatkezelést folytatnak, közös adatkezelőnek minősülnek. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatfeldolgozóval kötött külön megállapodásban határozták meg az őket az érintettek személyes adatainak kezelése körében terhelő kötelezettségek, valamint felelősség megoszlását is.

Adatkezelő, valamint Adatfeldolgozó az érintettek vonatkozásában a következő adatokat kezeli: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, megrendelt termékek összértéke, csomag súlya, megrendelés száma, vevő által fizetendő vételár.

Adatkezelő felhívja valamennyi adatkezeléssel érintett partner figyelmét arra, hogy mind az Adatkezelő, mind pedig Adatfeldolgozó köteles az általa végzett adatkezelési tevékenység gyakorlása során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, biztosítani a személyes adatok biztonságos kezelését, és megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettek számára az adatkezeléssel összefüggésben.

Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy személyes adataik kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat bármikor jogosultak gyakorolni az Adatkezelő és a társadatkezelő vonatkozásában és mindkettőjükkel szemben is, erre vonatkozó kérelmüket az Adatkezelőnél terjeszthetik elő.

Hozzáférés a személyes adatokhoz, adattovábbítás

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatok elektronikus formátumú kezelése esetén az adatok összegyűjtése és tárolása a Tabula Ltd (székhely: Hova House 1 Hova Villas Brighton & Hove England,  nyilvántartási szám: 9716519) által működtetett szerveren történik, mely szerver Németországban található.

Az elektronikus formában rögzített adatokhoz való hozzáférés, valamint az adatokon történő bármilyen művelet végzése kizárólag a Tabula Ltd. tagjai számára kialakított, egységes számítógépes platform használatával lehetséges. A platform, illetve az azon futó, adatkezeléshez használt programok elérése az Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói számára – egyedi felhasználónév és jelszó használatával – biztosított. A személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumokat Adatfeldolgozó saját székhelyén tárolja, megfelelő adatbiztonsági intézkedések mellett.

Az adatokhoz történő hozzáférés biztosításának célja, hogy az Adatkezelő tulajdonosi köre megfelelő képet kapjon az Adatkezelő által folytatott kiskereskedelmi tevékenységéről, valamint értékelhető információkkal rendelkezzen az adatok kezelését végző társaság adott időpontra vetített bevétel-és jövedelemtermelő képességét illetően.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő részére hivatalos megkeresés érkezik – az adatátadás okának megjelölésével – a jogszabály által erre feljogosított hatóság vagy bíróság részéről meghatározott személyes adatok kötelező átadására vonatkozóan, úgy az Adatkezelő ezen kötelezettségének teljesítése érdekében jogosult és köteles a hatóság, illetve bíróság által kért személyes adatokat továbbítani.

Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az adatkezeléssel érintett természetes személyeket, hogy adataikat a jelen pontban írtakon túlmenően sem az Unión belül, sem harmadik országba nem továbbítja sem adatkezelők, sem nemzetközi szervezetek, sem egyéb címzettek részére.

Google Analytics használata
Az Adatkezelő a www.tabulashop.hu weboldalon a Google, Inc. (“Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics szintén használ “sütiket” (“cookies”), melyeket a látogató számítógépén helyez el, és amelyek célja, hogy segítsék a weboldal használatának elemzését. A “süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információk a következők: a látogató internet-szolgáltatójának megnevezése, a látogató IP címe, szoftverböngésző verziószáma, operációs rendszer típusa, a holnapon meglátogatott oldalak, weboldal eléréséhez használt keresőszavak, a weboldal, ahonnan a látogató az Adatkezelő honlapját elérte. Az adatokat a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja.

A Google ezeket az információkat a weboldal látogató által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem kapcsolja össze a látogató IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal.

A látogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával megtilthatja a “sütik” használatát, azonban előfordulhat, hogy ebben az esetben nem fogja tudni használni a weboldal összes funkcióját. A www.tabulashop.com weboldal használatával a felhasználó hozzájárul adatainak feldolgozásához a fent meghatározott módon és célokra. A Google által alkalmazott sütikről további tájékoztatás érhető el a www.google.com/analytics/ és a https://support.google.com/analytics/answer/6004245 oldalakon. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és célból megismerje és kezelje, úgy telepítse böngészőjében a sütik (cookie-k) alkalmazásának blokkolására szolgáló kiegészítőt.

A Google Inc. adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt:
http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

Joggyakorlás menete

Az Adatkezelő az általa folytatott adatkezelési tevékenység során garantálja valamennyi érintett számára, hogy a jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adataik kezeléséhez fűződő jogaikat teljes körűen, bármiféle indokolatlan korlátozás vagy akadályozás nélkül tudják gyakorolni.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy minden adattulajdonos számára biztosított legyen az adatokhoz való hozzáférési jog, a törlés, helyesbítés és az adatkezelés korlátozásához fűződő jog, a tiltakozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog és az adathordozhatóság joga gyakorlásának, valamint az adatkezeléssel szembeni jogorvoslat benyújtásának lehetősége.

Adatkezelő által meghozott adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében gondoskodik arról, hogy a személyes adatok kezelését lehetővé tevő rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások vonatkozásában az adatkezelés időtartama alatt mindvégig biztosított legyen ezek bizalmas jellege, ezen rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások fel legyenek szerelve a szükséges védelemmel, továbbá ellenállók legyenek bármiféle jogosulatlan beavatkozás, támadás ellen, vagy véletlen adatmegsemmisüléssel, adatvesztéssel szemben. Az Adatkezelő képes annak garantálására is, hogy az adatkezeléshez használt rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások mind az adatkezelési műveletek elvégzéséhez, mind pedig az érintettek jogainak gyakorlásához, érvényesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre álljanak.

Adatkezeléssel érintett tevékenységei során a személyes adatok biztonságát és védelmét az Adatkezelő többek között az alábbi intézkedések útján biztosítja:

- az alkalmazott informatikai rendszer és hálózat vonatkozásában egyaránt megtesz mindent az  illetéktelen behatolások ellen (tűzfal alkalmazása, vírusirtó programok telepítése);

- a személyes adatok elektronikus kezeléséhez használt rendszer vonatkozásában rendszeres szoftverfrissítések elvégzése;

- valamennyi személyes adatot tartalmazó fájl-ról napi rendszerességgel biztonsági mentés készítése;

- személyes adatokat tartalmazó adatbázis elérésének korlátozása kizárólag erre jogosult alkalmazottak számára, egyedi felhasználónév és jelszó megadását követően;

- a személyes adatokat tartalmazó, archív papír alapú dokumentumok erre a célra kialakított, zárható tárolóhelyiségben történő elhelyezése, melyhez való hozzáférés kizárólag az erre feljogosított munkavállalók számára biztosított.

Amennyiben a szabályzatot le akarja tölteni PDF formátumban, akkor kattintson ide.

Készült: 2018-ban